Organizing Committee

General Chair

Yuan Wu
Associate Professor, University of Macau, Macao SAR, China

General Co-Chairs

Ruidong Li
Associate Professor, Kanazawa University, Japan

Liping Qian
Professor, Zhejiang University of Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Zhiguo Shi
Professor, Zhejiang University, Hangzhou, China

Technical Program Committee Co-Chair

Xumin Huang
Guangdong University of Technology, China

Web Chair

Bo Fan
Beijing University of Technology, China

Publicity and Social Media Chair / Co-Chair

Jiadong Yu
Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), China

Workshops Chair

Xianfu Chen
VTT Technical Research Centre of Finland, Finland 

Sponsorship & Exhibits Chair

Dingqi Yang
University of Macau, Macao SAR, China

Publications Chair

Minghui Dai
University of Macau, Macao SAR, China

Local Chair

Peichun Li
University of Macau, Macao SAR, China